Sú vedúci služobných úradov ministerstiev v súčasnosti kompetentnejší ako v minulosti?

Autor: Ústav verejnej politiky FSEV UK | 11.8.2015 o 8:00 | Karma článku: 2,50 | Prečítané:  1230x

Pozreli sme sa na politizáciu na služobných úradoch - špecificky na najvyšších riadiacich úradníkov na základe dát z rokov 2002 až 2015.

Politizácia je zložitý a neustále pretrvávajúci fenomén, ktorý je predmetom vášnivých diskusií. Odborná literatúra  určuje mieru politizácie pomocou viacerých kritérií, pričom jednými z nich sú responzívnosť, teda stranícka príslušnosť, a druhým je kompetencia, ktorá je dôležitým predpokladom profesionálneho výkonu úradníka. Pri kombinácii oboch kritérií pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest môžeme hovoriť o tzv. funkčnej politizácii, ktorá v praxi znamená, že na úradnícke funkcie sa dostanú kvalifikovaní odborníci, ktorí sú zároveň responzívni voči politickým predstaviteľom. Funkčná politizácia sa využíva najmä pri obsadzovaní niektorých top manažérskych funkcií. Jej výhodou je, že popri profesionálnom manažérskom riadení zabezpečuje aj plnenie politického programu strany, ktorá bola demokraticky zvolená vo voľbách.

Na základe dostupných dát sme sa pokúsili o komplexnú analýzu vývoja kompetencie vedúcich služobných úradov ministerstiev (ďalej len VSÚ) ako najvyšších riadiacich úradníkov v priamej pôsobnosti ministra. Zaujímalo nás aký je trend miery kompetencie VSÚ ministerstiev  počas rokov 2002 – 2015 vzhľadom na zmenu z nepolitickej nominácie na politickú v roku 2006. Predpokladali sme, že účelom zavedenia VSÚ ako nepolitickej funkcie bola vyššia miera kompetencie a eliminácia politickej responzívnosti. Pri zmene funkcie VSÚ z nepolitickej na politickú sme naopak predpokladali, že kritérium kompetencie bude hrať druhoradú úlohu a prvoradou bude práve politická responzívnosť. Na základe tohto predpokladu sme sa domnievali, že miera kompetencie VSÚ po zmene na politickú funkciu môže klesať. V našom výskume sme sa tiež zamerali na otázku, aký profil kariérnych ciest prislúcha nominantom pred nástupom do funkcie, t.j. z akého sektora pochádzajú.

Od nepolitickej k politickej funkcii

V dôsledku reforiem súvisiacich so štátnou službou, aj funkcia VSÚ prechádzala viacerými zmenami. Zákon o štátnej službe schválený v roku 2001 definoval túto funkciu ako nepolitickú, pričom menovanie VSÚ bolo v rukách nezávislého predsedu Úradu pre štátnu službu. Keď v roku 2006 došlo k zrušeniu Úradu pre štátnu službu, funkcia VSÚ sa stala opäť politickou - teda menovaná vládou na návrh jednotlivých ministrov príslušných služobných úradov. To vytvorilo priestor na zneužitie politických nominácií. Z tohto hľadiska vzniká otázka či pri politických nomináciách po roku 2006 rozhodovala odbornosť alebo stranícka príslušnosť nominantov.

Vedúci služobného úradu ministerstva top manažérom?

VSÚ plní úlohu najvyššieho riadiaceho úradníka rezortu s právomocami v oblasti personálnej politiky. Ide o jednu z najvýznamnejších osôb z hľadiska priamej riadiacej pôsobnosti ministra, ktorá zodpovedá manažérskym kompetenciám a vyžaduje top manažérsky výkon.

Na základe zozbieraných životopisov sme analyzovali nasledovné indikátory kompetencie VSÚ pred jeho nástupom do funkcie: stupeň riadenia, ktorí nominanti v minulosti zastávali (nižší, stredný, top manažment), veľkosť organizácie (malý/stredný, veľký podnik), prax v rokoch v oblasti manažmentu, predchádzajúca skúsenosť s pozíciou VSÚ, skúsenosti v odbore zastupujúceho rezortu, ukončené vysokoškolské vzdelanie (domáca, zahraničná vysoká škola), manažérsky odbor v rámci vysokej školy, doplnkové vzdelanie v oblasti manažmentu a ovládanie anglického jazyka. Dáta sme spracovali technikou analýzy dát tzv. indexom kompetencie. Najvyšší index kompetencie  (spolu 100%)  mali teda top manažéri veľkých podnikov s manažérskym vzdelaním v rámci zahraničnej vysokej školy, so skúsenosťami v zastupujúcom rezorte a na predošlej pozícii VSÚ, s viac ako 20 ročnou praxou v oblasti manažmentu, doplnkovým manažérskym vzdelaním a znalosťami z anglického jazyka. Výsledky týkajúce sa trendu vývoja miery kompetencie analyzovanej vzorky boli vypočítané na základe štatistickej metódy - Jonckheerovho neparametrického testu.

Test ukázal, že s postupnými volebnými obdobiami miera kompetencie VSÚ od roku 2002 po súčasnosť výrazne vzrastala. Je zrejmé, že nepolitická nominácia nezávislým predsedom Úradu pre štátnu službu nezaručila väčšiu kompetenciu VSÚ ministerstiev. Naopak zistenia naznačujú, že kompetencia má zvyšujúci trend aj počas politických nominácií. Výsledky ukazujú, že politické nominácie nemusia znižovať odbornosť funkcie VSÚ ministerstva nízkou mierou kompetencie v oblasti top manažérskych kritérií. Trend vývoja miery kompetencie naznačil, že sa vo veľkej miere uplatňuje kritérium kompetencie a tým politizácia nadobúda funkčný charakter. Teda jej cieľom je posilnenie kontroly rezortu pričom je v súlade s profesionalitou štátnych úradníkov. Tento záver umocňuje zistenie, že evidujeme len minimálne rozdiely v miere kompetencie medzi jednotlivými volebnými obdobiami. Inými slovami, aj v prípade politickej funkcie VSÚ ministerstva je kompetencia nominanta kľúčovým kritériom.

Cesta do úradu

 

Z hľadiska analýzy kariérnych ciest VSÚ ministerstiev pred nástupom do funkcie sme sa snažili zistiť, z akého prostredia najčastejšie nominanti prichádzajú. Zaujímalo nás, ktorá                                   zo zadefinovaných kariérnych sfér (politická, úradnícka, súkromná alebo iná) nominantov profesijne formovala pred nástupom na analyzovanú pozíciu. Na základe hľadania podobností medzi jednotlivými respondentmi sme identifikovali sedem rôznych kariérnych interakcií počas ich celej profesijnej dráhy: prechod zo súkromného sektora, prechod z úradníckej sféry, prechod úradníckou a politickou sférou, prechod medzi súkromnou a úradníckou sférou, prechod súkromnou a politickou sférou, prechod z inej a úradníckej/politickej sféry a profil viacerých kariérnych sfér.

Na základe stanovených kritérií sme z hľadiska najvyššieho počtu zaznamenali profil viacerých kariérnych sfér (33,9% predstaviteľov VSÚ). To znamená, že počas profesijnej dráhy nominanti prechádzali väčšinou všetkými menovanými sektormi, teda pred nástupom na pozíciu mali skúsenosť aj so súkromnou, politickou, úradníckou prípadne inou profesijnou sférou. Toto sa dá interpretovať ako náznak získavania manažérskych skúseností v každom zo sektorov, čo podporuje manažérsku kompetenciu. Druhý najsilnejší profil kariérnej cesty sme identifikovali prienik priamo zo súkromnej a úradníckej sféry (20,7% predstaviteľov VSÚ) a ako tretí najčastejší bol prechod priamo z úradníckej sféry (15% predstaviteľov VSÚ). Ďalej 11,3% nominantov malo skúsenosti s  úradníckym a politickým sektorom, 7,5% nominantov prišlo na zastávaný post priamo zo súkromného sektora a taktiež rovnaký počet prechádzal kariérnou cestou definovanou prechodom medzi súkromnou a politickou sférou. Najmenej predstaviteľov VSÚ (3,7%) malo skúsenosť z iného sektora pričom zároveň zastávali funkciu v politickom prípadne úradníckom sektore.

Analýza ukázala, že VSÚ ministerstiev sú top manažérmi a profesionálne kompetentní vo výkone svojej funkcie. Výsledky naznačujú, že väčšina spĺňa top manažérske kompetencie už pred nástupom do funkcie a zánik Úradu pre štátnu službu neznamenal trend patronážnej politizácie bez odbornosti nominantov.

 

Barbora Virágová

Blog je napísaný na základe výsledkov diplomovej práce "Analýza kompetencie a kariérnych ciest vedúcich služobných úradov ministerstiev na Slovensku od roku 2002 po súčasnosť" pod vedením Mgr. Ľudmily Staňovej, PhD.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?